bip.gov.pl
A  A+ A+ wysoki kontrast:
A A
Nowy System Biuletynu Informacji Publicznej


Menu główne
Gdzie nas znajdziesz

Zespół Szkół Nr 9 w Kaliszu:

Gimnazjum Nr 9 im. Jana Pawła II

VII Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego ul. Hanki Sawickiej 22-24
62-800 Kalisz
tel: 0627685470
e-mail: gimnazjum9kalisz@gazeta.pl
strona www:
www.gimnazjum9kalisz.pl

Wyszukiwarka
Szukajszukanie zaawansowane
Tryb działania

Rejestr zmian

Organami ustawowo upoważnionymi do wydawania aktów prawa na terenie szkoły są:

 • Rada Pedagogiczna.
 • Dyrektor szkoły.
 • Rada Rodziców.

Aktami prawnymi są:

 • Uchwały organów kolegialnych (rady pedagogicznej, rady rodziców).
 • Akty administracyjne wydawane przez dyrektora szkoły.
 • Akty kierownictwa wewnętrznego – zarządzenia wydawane przez dyrektora szkoły.

Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

 • zatwierdzanie planów pracy zespołu szkół,
 • podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
 • podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w placówce,
 • ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli w zespole,
 • podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów,
 • przygotowanie projektu statutów szkół, wchodzących w skład zespołu, albo ich zmian i uchwalanie ich.

Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności. Do kompetencji Rady Rodziców należy również:

 • uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:

a) programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,

b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców,

 • opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania zespołu,
 • opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

Zakres spraw rozstrzyganych przez dyrektora zespołu w drodze decyzji administracyjnej:

 • Realizacja obowiązku szkolnego poza szkołą (art. 16 ust. 8 ustawy o systemie oświaty).
 • Odmowa zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki (art.66 ust.1 ustawy o systemie oświaty).
 • Skreślenie z listy uczniów (art.39 ust.2 ustawy o systemie oświaty).
 • Nadanie i odmowa nadania stopnia nauczyciela kontraktowego (art.9b ust.4 p.1 oraz ust. 6  ustawy Karta Nauczyciela).

Dyrektor zespołu wydaje zarządzenia pracownikom pedagogicznym i niepedagogicznym dotyczące bieżącego funkcjonowania placówki. 

Udostępniający: Jacek Wegner
Wytwarzający/Odpowiadający: Jacek Wegner
Czas udostępnienia: 2015-02-09 18:00
Czas wytworzenia: 2015-02-09 18:00
Czas ost. modyfikacji: 2015-07-14 13:34

do góry
Niniejsza strona do poprawnego działania używa cookie. Więcej w polityce prywatności. Rozumiem, zamknij pasek.